úterý 1. května 2012

Komunitární ochranná známka

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz.


Komunitární ochranná známka je ochranná známka Evropského společenství (EU).

Právní úprava komunitární ochranné známky je obsažena v Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství.

Úřadem příslušným pro řešení známkové agendy EU je Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) se sídlem ve španělském Alicante (http://oami.europa.eu/).

Řízení o registraci komunitární ochranné známky je vybudováno na stejných principech jako národní řízení.

Výhoda komunitární ochranné známky spočívá v tom, že na základě jediné přihlášky máte možnost získat ochranu v celé EU. 

Vzhledem k tomu, že má komunitární ochranná známka jednotný charakter, může být zapsána jen pro Evropské společenství jako celek. Vyskytne-li se proto byť v jediném členském státě EU překážka zápisuschopnosti přihlášeného označení, musí být komunitární přihláška zamítnuta.