Služby

Informace na tomto blogu nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace přejděte na www.jindrasulcova.cz.


Zajišťuji veškeré služby týkající se národních, mezinárodních a evropských ochranných známek. S pomocí svých zahraničních zástupců poskytuji také známkový servis ve vztahu k zahraničním národním ochranným známkám.


Registrace ochranných známek

Zajišťuji kompletní servis související s registrací ochranné známky v každé fázi tohoto procesu. Mohu Vám tak nabídnout pomoc při výběru správného označení, které bude později přihlášeno k ochraně, zajistím rešerši známkové čistoty vybraného označení, podám přihlášku ochranné známky a převezmu zastoupení v řízení o registraci Vaší přihlášky. 

Správa a udržení známkového portfolia

Zajišťuji obnovy ochranných známek, poskytuji poradenství při zajišťování užívání historických ochranných známek, provádím sledování pozdějších kolizních přihlášek (tzv. watching) a poskytuji běžné i krizové poradenství ve známkových věcech.

Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, OHIM a dalšími orgány veřejné správy

Zpracovávám a podávám veškeré právní úkony související se spornými řízeními vedenými před Úřadem průmyslového vlastnictví, OHIM a dalšími orgány veřejné správy  (námitky a vyjádření k podaným námitkám, návrh na zrušení ochranné známky a vyjádření k podanému návrhu na zrušení, návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou a vyjádření k podanému návrhu) a další.

Porušování práv

Poskytuji poradenství a zajišťuji veškeré právní úkony nutné k účinné obraně známkových práv, v případě soudního či jiného sporu přebírám zastoupení v projednávané věci.

Smluvní agenda

Zajišťuji veškerý servis týkající se přípravy, podpisu a realizace licenčních smluv, franchisingových smluv, koexistenčních dohod a dalších smluvních dokumentů.

Školení známkové strategie podniku

Pořádám semináře pro veřejnost i vnitropodniková školení zaměřené na budování a správu známkového portfolia podniku. Připravuji také termíny na individuálně zvolená témata.