úterý 12. června 2012

Monitoring trhu

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz


Monitoring trhu a watching kolizních přihlášek představují dva základní pilíře komplexní známkové ochrany značky.     

O komplexní ochraně přitom hovoříme z toho důvodu, že je díky ní zajištěno sledování porušování práv jak na úrovni rejstříků ochranných známek, tak na úrovni samotného trhu.

Jestliže watching zajišťuje sledování kolizních označení v rejstřících ochranných známek, pak monitoring trhu představuje sledování faktického porušování práv v rámci trhu.

Vzhledem k tomu, že některé značky jsou na trhu užívány aniž by byly registrovány (hovoříme o užívání tzv. nezapsaných označení), je význam pravidelného sledování trhu víc než jasný. 

úterý 1. května 2012

Komunitární ochranná známka

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz.


Komunitární ochranná známka je ochranná známka Evropského společenství (EU).

Právní úprava komunitární ochranné známky je obsažena v Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství.

Úřadem příslušným pro řešení známkové agendy EU je Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) se sídlem ve španělském Alicante (http://oami.europa.eu/).

Řízení o registraci komunitární ochranné známky je vybudováno na stejných principech jako národní řízení.

Výhoda komunitární ochranné známky spočívá v tom, že na základě jediné přihlášky máte možnost získat ochranu v celé EU. 

Vzhledem k tomu, že má komunitární ochranná známka jednotný charakter, může být zapsána jen pro Evropské společenství jako celek. Vyskytne-li se proto byť v jediném členském státě EU překážka zápisuschopnosti přihlášeného označení, musí být komunitární přihláška zamítnuta.

pátek 30. prosince 2011

Ochranná známka - hodnota, do které se vyplatí investovat

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz.

Ochranná známka je nehmotný statek, který zajišťuje exkluzivitu registrovaného označení na trhu.

Ochranná známka vzniká zápisem do rejstříku platným 10 let od podání přihlášky, který může být libovolně prodlužován na dalších 10 let doby platnosti.

Hodnota ochranné známky s postupující dobou platnosti roste, a to za splnění následujících předpokladů:

 • vhodně zvolený rozsahu registrace
 • zajištěné užívání ochranné známky

Tempo růstu hodnoty konkrétní ochranné známky závisí na celé řadě faktorů, jako jsou teritoriální a věcný rozsah registrace, délka a objem jejího užívání, marketingové ukazatele, ekonomická data a další.

Vhodně zvolená registrace ochranné známky představuje trvale rostoucí majetkovou hodnotu, která má povahu volně disponibilního majetku. Vzhledem k tomu, že ochranná známka svému vlastníku navíc poskytuje určitou konkurenční výhodu, je jasné, že se jedná o aktivum, které by v portfoliu žádného byznysu nemělo chybět.

Pro podnikatele představuje ochranná známka bezesporu hodnotu, do které se vyplatí investovat.

pondělí 10. října 2011

Nejcennější značky světa roku 2011

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz.


Společnost Interbrand zveřejnila žebříček 100 nejcennějších značek světa roku 2011. Vzhledem k tomu, že jsou veškeré tyto značky chráněny formou ochranných známek, jde zároveň o žebříček aktuálně nejcennějších ochranných známek světa.

Žebříčku vévodí Coca-Cola, která je na druhém a třetím místě již tradičně doprovázená značkami IBM a Microsoft. První desítku nejcennějších značek světa pro rok 2011 tvoří značky pocházející výlučně ze Spojených států amerických. Na 11. místě se umístila japonská Toyota a na 12. nejcennější evropská značka tohoto roku - Mercedes, která v pomyslném evropském souboji porazila dosud vedoucí finskou Nokii.

10 nejcennějších značek světa roku 2011 podle společnosti Interbrand:
 1. Coca-Cola
 2. IBM
 3. Microsoft
 4. Google
 5. GE
 6. McDonald's
 7. Intel
 8. Apple
 9. Disney
 10. Hewlett-Packard
Kompletní žebříček včetně výsledků z minulých let najdete na http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/
  

A jak je na tom Vaše značka? Je chráněná?

pondělí 19. září 2011

Spory o doménová jména

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz.


Spory o doménová jména (doménové spory) mají nejčastěji podobu sporu majitele starší ochranné známky s držitelem nebo registrátorem domény, která je shodná nebo zaměnitelně podobná této známce. Důvodem doménového sporu je porušování práv k ochranné známce.

Typicky se jedná o spory vlastníků ochranných známek se spekulanty, kteří zaregistrovali předmětné domény, aby donutili vlastníky ochranných známek k jejich odkupu nebo aby zabránili jejich registraci ze strany těchto oprávněných osob. Třetí typickou situací předcházející spory o doménová jména je registrace domény ze strany konkurenčního podniku vlastníka známky za účelem získání jeho zákazníků nebo jiného parazitování na jeho pověsti.

Doménové spory přitom nevedou jen vlastníci ochranných známek, ale také vlastníci jiných nehmotných statků (jména, obchodní firmy, autorská práva) a uživatelé nezapsaných označení. Ti mají však oproti vlastníkům registrovaných práv jednu nevýhodu - musí prokazovat protiprávnost jednání držitele napadené domény.

Doménové spory jsou řešeny jak obecnými soudy tak příslušnými rozhodčími institucemi - v ČR se jedná o Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Věcnou příslušnost k řešení konkrétního sporu je třeba zvolit podle druhu žalobního nároku.

Právní pomoc při řešení doménových sporů poskytují zejména advokáti a patentoví zástupci.

pátek 12. srpna 2011

Watching - sledování ochranných známek

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz.


Watching je sledování pozdějších kolizních přihlášek ochranných známek, které by mohly ohrozit nebo poškodit sledovanou ochrannou známku objednatele. Jedná se tak o cílený monitoring pozdějších přihlášek (případně registrací) ochranných známek.

Watching (sledování ochranných známek) je prováděn v přesně určeném rozsahu. Obecně platí, že čím hodnotnější ochrannou známku máme, tím širší rozsah watchingu pro ni volíme. A naopak.

Výsledkem watchingu je zpráva o výskytu možné kolizní ochranné známky resp. její přihlášky. Je na objednateli, zda se rozhodne přistoupit ke krokům na ochranu svých práv (nejčastěji námitky) nebo ne.

Watching je prováděn v pravidelných intervalech. Já osobně zajišťuji monitoring známkových rejstříků dle periodicity vydávání příslušných věstníků, tzn. rejstřík ochranných známek vedený ÚPV a rejstřík mezinárodních ochranných známek je monitorován týdně, rejstřík komunitárních ochranných známek je sledován denně. Díky tomu dostávají klienti informace o kolizních přihláškách v nejrychlejším možném termínu a tím pádem mají dost času rozhodnout se o dalším postupu. Zároveň když se rozhodnou podat námitky, zbývá nám dost času pro jejich zpracování.

Více informací získáte na jindra.sulcova(zavináč)gmail.com.

středa 27. července 2011

Spor o značku "Apetito"

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz.

Spor o značku Apetito představuje jeden z nejdelších známkových sporů u nás. Stranami sporu jsou společnosti TPK, spol. s r. o., vlastník prioritně nejstarší ochranné známky "Apetito" z roku 1993, a Bel Sýry Česko a.s., právní nástupce původního výrobce Apetita - národního podniku Lacrum Brno.

Národní podnik Lacrum Brno za celá desetiletí své výroby předmětného smetanového sýru nenechal zapsat žádnou ochrannou známku znění "Apetito". Ta byla registrována až společností TPK, spol. s r. o. s prioritou k 14.9.1993. O registraci předmětného označení se později pokusila i Želetavská sýrárna ve znění "Apetitto", tato registrace byla ale v roce 2004 pro svoji kolizi se starší ochrannou známkou prohlášena za neplatnou.

V roce 2005 zakazuje soud společnosti Bel Sýry Česko a.s. užívat označení "Apetitto", proto se společnost o rok později rozhoduje změnit značku svého smetanového sýru na "Smetanito" s dovětkem "dříve Apetitto", užívání tohoto dodatku je jí však v témže roce zakázáno.

Posléze se společnost TPK, spol. s r. o. obrací na soud s novou žalobou, pomocí které se na společnosti Bel Sýry Česko a.s. domáhá náhrady škody, která jí byla způsobena neoprávněným užíváním označení "Apetitto" s tím, že požaduje stamilionové odškodné (údajně se mělo jednat o 270 miliónů korun). Jako důkaz chce předložit výpisy z účetní evidence protistrany, na to však dle soudního rozhodnutí nemá nárok z důvodu neexistence příslušné právní normy v době předmětného jednání. Ani tímto však soudní pře neskončila. Věc mezitím doputovala k Nejvyššímu soudu, který nařídil nové projednání celého případu z důvodu, že společnosti TPK spol. s r. o. nebyla poskytnuta všechna procesní oprávnění, která ji náleží.

Na výsledek sporu si tak budeme muset ještě počkat.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------