středa 23. února 2011

Zrušení ochranné známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou

Články na tomto blogu dále nejsou aktualizovány. Pro aktuální informace o ochranných známkách přejděte na www.jindrasulcova.cz


Zrušení ochranné známky i její prohlášení za neplatnou jsou instituty, které mohou vést k zániku známkových práv.

ZRUŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY vs. PROHLÁŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY
ZA NEPLATNOU

Rozdíl mezi zrušením známky a jejím prohlášením za neplatnou spočívá v tom, že zrušena může být známka, která byla po právu zaregistrována, ovšem poté došlo k některé z v zákoně vyjmenovaných skutečností vedoucích k tomu, že již není zájem na jejím dalším trvání. Naproti tomu prohlášena za neplatnou může být pouze známka, která neměla být vůbec zaregistrována, tzn. ochranná známka, která byla zapsána v rozporu se zákonem. 

ZRUŠOVACÍ DŮVODY

Ochranná známka může být zrušena jen v následujících případech:
  1. ochranná známka nebyla užívána po dobu pěti let
  2. ochranná známka se pro zapsané výrobky / služby stala označením obvyklým
  3. ochranná známka v důsledku užívání může vést ke klamání veřejnosti
  4. užití ochranné známky je dle pravomocného soudního rozsudku nedovoleným soutěžním jednáním
DŮVODY PRO PROHLÁŠENÍ ZNÁMKY ZA NEPLATNOU

Ochranná známka může být prohlášena za neplatnou pouze v případě, že byla zapsána v rozporu s ustanoveními § 4, 6 nebo 7 zákona o ochranných známkách. To znamená nesplňovalo-li přihlášené označení požadavky pro zápis do rejstříku a přesto mu byla udělena ochrana.